Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Pamokų tvarkaraščiai ir konsultacijos
Sekite mus Facebook

Sveikatą stiprinanti mokykla

This image has an empty alt attribute; its file name is sveika_mokykla_logotipas_RGB2-e1551344035865.png

PATVIRTINTA

Zarasų žemės ūkio mokyklos direktoriaus

2018-03-08 įsakymu Nr. V- 14

 

Zarasų žemės ūkio mokyklos
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
„Sveikata, saugumas ir patogumas – mokslo, darbo ir poilsio dermė “
2018 – 2022 meta

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Zarasų žemės ūkio mokyklos (toliau – Zarasų ŽŪM) Sveikatos stiprinimo „Sveikata, saugumas ir patogumas – mokslo, darbo ir poilsio dermė“ programos 2018 – 2022 metams (toliau – Programa) paskirtis gerinti mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, padėti mokiniams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir atsakomybę už savo ir šalia esančio sveikatą.

 

 1. Programa parengta vadovaujantis:
  2.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637,
  2.2. Mokyklos strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V – 13.
  2.3. Dalyvautomis sveikatos ugdymo ir stiprinimo programomis bei projektais, bendruomenės poreikiu, rekomendacijomis.
 1. Programa integruojama į pagrindinio ugdymo II dalies planus ir vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programų individualius planus, neformaliojo švietimo, projektines bei prevencines programas.
 2. programą įgyvendins Zarasų ŽŪM mokyklos darbuotojų bendruomenė, mokiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai, sveikatos priežiūros ir sveikatinimo institucijų atstovai.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

Zarasų žemės ūkio mokykla – profesinio mokymo įstaiga – moderni ir konkurencinga mokykla, kurioje teikiamos pirminio ir tęstinio mokymo programos, vidurinio ugdymo programa, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, neformalaus švietimo programos. Mokykla nuolat ieškanti naujų, įdomių ir patrauklių sprendimų kaip tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, gerinti bendradarbiavimą, besiorientuojanti į regiono poreikius, švietimo sistemos plėtros viziją, siekianti integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją.
Šiuo metu Zarasų žemės ūkio mokykloje teikiama13 pirminio profesinio mokymo programų (iš jų 5 modulinės): apdailininko (statybininko), technikos priežiūros verslo darbininko, virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus, smulkiojo verslo organizatoriaus, apeigų ir švenčių organizatoriaus, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, kaimo turizmo organizatoriaus, masažuotojo, socialinio padėjėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbininko, šaltkalvio – remontininko. Nuo 2018 m. rugsėjo planuojama pradėti vykdyti Slaugytojo padėjėjo, Svečių aptarnavimo darbuotojo ir Finansinių paslaugų teikėjo mokymo programas.
Zarasų žemės ūkio mokykla jau ne vienerius metus dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame Mokyklų edukacinių erdvių konkurse, kuris skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms išrinkti. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę. 2014 metais mokykla buvo išrinkta kaip geriausiai tvarkanti savo edukacines erdves, o 2016 m. buvome antroje vietoje. 2017 metais komisijai vykdant edukacinių erdvių apžiūrą, komisijos narių buvo pasiūlyta Zarasų žemės ūkio mokyklai įsitraukti į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Mokykloje mokosi 412 mokinių, yra 80 darbuotojų. Mokyklą lankančių mokinių socialinis kontekstas yra įvairus. Pastebima socialinės rizikos šeimų daugėjimo tendencija, reikalinga vis didesnė psichologinė, socialinė, pedagoginė pagalba. Mokykloje mokiniams yra sudarytos geros sąlygos sportuoti tiek pamokų metu, tiek toliau tobulėti ir lavintis neformaliojo ugdymo būreliuose. Skiriamas ypatingas dėmesys patyčių prevencijai.

 

III. SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Stipriosios pusės Silpnosios pusės
Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančią grupę sudaro: direktorius, koordinatorius, mokytojai, tėvai, mokiniai, sveikatos priežiūros specialistas, soc. pedagogė, neformaliojo švietimo organizatorė ir kt. Grupės veiklą skatina ir palaiko mokyklos direktorius, veiklas koordinuoja grupės koordinatorius. 

 

Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės veikla apima: planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir sklaidą.

Pasitarimai vyksta reguliariai, kartą per du mėnesius.

 

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kuris analizuoja mokinių sveikatos situaciją, sergamumą.

Valgyklos patalpos atnaujinamos, aprūpintos nauja įranga.

Valgykloje nėra nerekomenduojamų maisto produktų pasiūlos.

 

Laipsniškai tvarkoma kabinetų materialinė bazė bei mokyklos viešosios erdvės.

 

Į ugdymo turinį integruojama: žmogaus saugos (civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo) programa, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo ir sveikatingumo programa, apimanti gyvenimo įgūdžių ugdymą, sveikatos ugdymą, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymą bei tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, patyčių prevenciją.

 

Mokytojams sudaroma galimybė tobulinti savo kvalifikaciją sveikatos stiprinimo klausimais.

 

Efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo klausimais.

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri padeda spręsti įvairias problemas, taip pat susijusios su mokinių sveikata.

Mokykloje vyrauja draugiška atmosfera, geri bendruomenės narių tarpusavio santykiai (pagal vidaus įsivertinimo sistemą).

 

Skatinamas mokinių fizinis aktyvumas rengiant įvairius sporto renginius (rudens, pavasario ir žiemos sporto šventės, paramos bėgimai, turizmo sporto šventės), ekskursijas.

 

Apie sveikatą stiprinančias veiklas nuolat teikiama informacija mokyklos tinklapyje zum.zarasai.lm.lt

Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas  neįtrauktas į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo turinį. 

 

Nepavyksta įtraukti daugiau  tėvų į sveikatinimo veiklos planavimą ir organizavimą.

 

Tik dalis mokytojų motyvuotai siekia tobulinti kvalifikaciją sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais.

 

Mokykloje neužtikrinamas geriamojo vandens prieinamumas (nėra geriamo vandens aparato).

 

Trūksta lėšų sveikatos stiprinimo  metodinei medžiagai ir mokymo priemonėms įsigyti.

 

Didesnei daliai pedagogų ir tėvų trūksta aktyvumo  siūlant temas, planuojant išteklius, organizuojant sveikatinimo renginius mokykloje.

 

Mokiniai praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties.

 

Mokykloje iš dalies sisteminama ir kaupiama sveikatos stiprinimo programos medžiaga.

 

Neatnaujintas stadionas ir krepšinio aikštelė.

 

Neišnaudojamos visos galimybės dalinantis gerąja patirtimi už mokyklos ribų.

 

Galimybės Grėsmės
Toliau tęsti jau vykdomas sveikatinimo veiklas (sporto renginius, išvykas, integruotas pamokas, renginius, skirtus įsimintinoms kalendorinėms datoms paminėti, dalyvavimą įvairiuose respublikiniuose ir miesto renginiuose). 

 

Atsižvelgiant į finansines galimybes naujinti mokyklos viešąsias erdves ir kurti saugesnę, aktyvesnę mokyklos teritoriją bei modernų stadioną bei krepšinio aikštelę.

 

Sutvarkius nenaudojamas patalpas, gali būti įkurtos poilsio zonos.

Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant įgyvendinti įvairių fondų lėšas.

 

Naujų partnerių paieška ir bendradarbiavimas bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais.

Dalies bendruomenės narių, ypač tėvų, pasyvumas, laiko stoka (pakankamai didelis mokinių užimtumas); 

 

Lėšų programos vykdymui stygius.

 

Blogėjanti mokinių  sveikatos būklė (regos sutrikimai, jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistemos sutrikimai, kvėpavimo sistemos ligos).

 

 

IV. TIKSLAS

Programos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

V. UŽDAVINIAI

 • Tobulinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybę ir vertinimą.
 • Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius.
 • Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones.
 • Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui.
 • Ugdyti sveikatai palankias mokyklos bendruomenės kompetencijas.
 • Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.

 VI. PRIORITETAS

Sukurtos geresnės mokymosi sąlygos, tėvų įtraukimas į Zarasų ŽŪM sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą.

VII. LAUKIAMI REZULTATAI

 • Gerai veikianti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybės ir vertinimo sistema.
 • Pasitikėjimu ir bendradarbiavimu ir partneryste grindžiami bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Geras bendruomenės mikroklimatas.
 • Fiziškai ir psichologiškai saugi ir sveika ugdymo aplinka. Fiziškai aktyvūs bendruomenės nariai.
 • Pasitelkti žmogiškieji, finansiniai, metodiniai ištekliai sveikatos ugdymui.
 • Bendruomenės nariai įgyja daugiau sveikatai palankių kompetencijų.
 • Kaupiama, analizuojama ir skleidžiama visuomenei mokyklos bendruomenės patirtis sveikatos stiprinimo klausimais.

Sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuoja:

Nijolė Guobienė, mokyklos direktorė, organizacinės grupės pirmininkė,
Edita Kondratavičiūtė, metodininkė, organizacinės grupės koordinatorė,
Laimutė Tumalovičienė, gimnazijos skyriaus vedėja,
Alfredas Ragėnas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
Monika Kairienė, socialinė pedagogė,
Genė Juršienė, sveikatos priežiūros specialistė,
Rasa Mažeikaitė, administratorė,
Simona Matusevičiūtė, neformaliojo švietimo organizatorė,
Ieva Čiblytė, valgyklos vedėja,
Darius Bertulis, kūno kultūros mokytojas,
Donata Radionova, mokytoja.

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30