Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Pamokų tvarkaraščiai ir konsultacijos
Sekite mus Facebook

Mokyklos tarybos nuostatai

PATVIRTINTA

Zarasų profesinės mokyklos

direktoriaus 2019 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-23

 

 

ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

1. Zarasų profesinės mokyklos (toliau – Įstaiga) taryba (savivaldos institucija) yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, telkianti Įstaigos mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, svarsto Įstaigos veiklos ir finansavimo klausimus, padeda spręsti Įstaigos aktualius klausimus, teikia siūlymus direktoriui, atlieka visuomeninę Įstaigos valdymo stebėseną.
2. Įstaigos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo ir profesinio mokymo įstatymais, kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei Įstaigos direktoriaus įsakymais, Zarasų profesinės mokyklos įstatais.
3. Įstaigos tarybos nuostatus tvirtina Įstaigos direktorius.

II. MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 4. Įstaigos tarybą sudaro 12 narių: 3 mokytojai, 3 mokiniai, 3 tėvų (rūpintojų) atstovai, 3 vietos bendruomenės atstovai.
5. Nariai į Įstaigos tarybą renkami kas 3-eji metai.
6. Tėvai į Įstaigos tarybą renkami mokinių tėvų visuotinio susirinkimo metu.
7. Mokinius į Įstaigos tarybą renka Mokinių tarybos susirinkimo metu.
8. Mokytojai į Įstaigos tarybą renkami Mokytojų susirinkimo metu.
9. Be Įstaigos tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami Įstaigos administracijos atstovai, kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos nariai.
10. Įstaigos tarybos pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma renka šios tarybos nariai.
11. Įstaigos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.
12. Įstaigos tarybos posėdžiai protokoluojami.

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

 13. Įstaigos taryba:
13.1 teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
13.2 svarsto ir aprobuoja Strateginio veiklos plano įgyvendinimo metų veiklos planą, Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus;
13.3 teikia siūlymų Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
13.4 svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
13.5 išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, vertina Įstaigos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui;
13.6 svarsto mokytojų, mokinių ir Įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui;
13.7 teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
13.8 svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
13.9 teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
13.10 atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose.
14. Įstaigos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Įstaigos bendruomenės nariams.

IV. VADOVAVIMAS MOKYKLOS TARYBAI

15. Mokyklos tarybos pirmininkas:
15.1 atsako už Įstaigos tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą;
15.2 vadovauja Įstaigos tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, pasirašo Įstaigos tarybos veiklos dokumentus;
15.3 turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai;
15.4 gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos narių.
16. Įstaigos tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.
17. Įstaigos tarybos sekretorius tvarko Įstaigos tarybos dokumentaciją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Įstaigos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.

19 Įstaigos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant Įstaigą.

__________________________

 

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30