Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Mokyklos tarybos nuostatai

PATVIRTINTA
                                                                                       Zarasų žemės ūkio  mokyklos
                                                                                                            direktoriaus 2017 m. kovo 23 d.
                                                                                                            įsakymu Nr. V-57

 

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus (rūpintojus) ir pedagogus, socialinius partnerius bei vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo ir profesinio mokymo įstatymais, kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais.

3. Mokyklos tarybos nuostatus, apsvarsčius visose savivaldos institucijose bei jiems pritarus, tvirtina mokyklos direktorius.

II. MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4. Mokyklos tarybą sudaro 12 narių: 4 mokytojai, 2 mokiniai, 2 tėvai (ar vaiko globėjai, rūpintojai), 2 vietos bendruomenės nariai ir 2 socialinių partnerių atstovai.

5. Nariai į Mokyklos tarybą renkami kas 3-eji metai.

6. Tėvai į Mokyklos tarybą renkami mokinių tėvų susirinkimo metu.

7. Mokinius į Mokyklos tarybą renka Mokinių tarybos susirinkimo metu. Mokiniai į mokyklos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

8. Mokytojai į Mokyklos tarybą išrenkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma.

9. Be Mokyklos tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos nariai.

10. Mokyklos tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku. Jis taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės.

11. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami ne mažiau kaip 2/3 jos narių pritarimu.

12. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

13. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos steigėjas ar švietimo priežiūros institucijos siūlo svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

14. Mokyklos tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama mokyklos bendruomenė.

15. Mokyklos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.

16. Pasibaigus mokyklos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja mokyklos direktorius.

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

17. Mokyklos taryba:

17.1. aprobuoja mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;

17.2. svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei jų pakeitimus, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia juos tvirtinti direktoriui;

17.3. aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;

17.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.

17.5. mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;

17.6. svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

17.7. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

17.8. aptaria ir kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. Kartu su kitomis mokyklos savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų kaupimo į mokyklos sąskaitą, pritaria arba nepritaria jų paskirstymui;

17.9. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

17.10. kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;

17.11. administracija mokyklos tarybai pateikia kasmetinę darbo analizę. Taryba įvertina ir priima sprendimą: -pritarti, -pritarti su įpareigojimais, -nepritarti;

17.12. tvirtina mokyklos savivaldos institucijų nuostatus;

17.13. inicijuoja mokyklos nuostatų pataisas;

17.14. priima sprendimus mokyklos ugdymo plane nurodytais klausimais.

IV. VADOVAVIMAS MOKYKLOS TARYBAI

18. Mokyklos tarybos pirmininkas:

18.1. renkamas visai Mokyklos tarybos kadencijai iš Mokyklos tarybos narių slaptu balsavimu;

18.2. gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas;

18.3. atsako už Mokyklos tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą,

18.4. vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, pasirašo tarybos veiklos dokumentus;

18.5. turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai;

18.6. gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos narių;

19. Mokyklos tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.

20. Mokyklos tarybos sekretorius tvarko Mokyklos tarybos dokumentaciją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.

22. Mokyklos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant mokyklą.

 

__________________________

 

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30