Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Pamokų tvarkaraščiai ir konsultacijos
Sekite mus Facebook

Mūsų mokykla įkurta 1973 metais, buvo pavadinta Zarasų kaimo profesinė mokykla. 1975 metais mokykloje įvestas vidurinis ugdymas. Buvo rengiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai ir mechaninio melžimo operatorės. Mokykla vadinosi Zarasų 22-oji KPTM, 1984 metais pertvarkyta į 82 – ąją vidurinę PTM. Nuo 1988 metų mokykla tapo profesine technikos mokykla. Nuo 1989 metų mokykla vadinosi Zarasų žemės ūkio mokykla, nuo 2019 metų – Zarasų profesinė mokykla.

Zarasų profesinė mokykla – valstybės viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Zarasų PM – profesinio mokymo įstaiga – moderni ir konkurencinga mokykla, kurioje vykdomos pirminio ir tęstinio mokymo programos, vidurinio ugdymo programa, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, neformalaus švietimo programos. Mokykla nuolat ieško naujų, įdomių ir patrauklių sprendimų kaip tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, gerinti bendradarbiavimą, orientuojasi į regiono poreikius, švietimo sistemos plėtros viziją, siekia integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją, plėtoti kitas veiklas.

Šiuo metu Zarasų profesinė mokykla vykdo formaliojo profesinio mokymo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 003417 (reg. Nr. 23/1730) išduotą licenciją. Turintys pagrindinį išsilavinimą siekia įgyti technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus, svečių aptarnavimo darbuotojo specialybes. Turintys vidurinį išsilavinimą mokosi pagal finansinių paslaugų teikėjo, slaugytojo padėjėjo, siuvėjo, masažuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, virėjo, apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programas. Neturintys pagrindinio išsilavinimo mokosi pagal žemės ūkio gamybos verslo darbininko, šaltkalvio – remontininko mokymo programas. Mokykloje įgyvendinamos devynios pirminio ir tęstinio mokymo modulinės profesinio mokymo programos. 2018 -2019 mokslo metais Zarasų PM mokosi 406 mokiniai, iš jų: I kurse – 220, II – 117, III – 46, 9-oje klasėje – 23 mokiniai.

2018 mokslo metais Zarasų PM baigė apie 178 kvalifikuoti specialistai, 42 asmenys įgijo vidurinį išsilavinimą. Mokyklos absolventai sėkmingai įsidarbina rajono įmonėse: automobilių servisuose, prekybos įmonėse, ūkininkų ūkiuose, kitose įmonėse bei organizacijose, kuria savo įmones, dalis absolventų tęsia studijas kolegijose ir aukštosiose mokyklose.

Mokykloje vykdomos tęstinio mokymo ir neformaliojo švietimo programos asmenų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Tęstinis mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas: garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūrikų, slaugytojo padėjėjo, pardavėjo, medienos apdirbimo staklininko, viešbučio kambarinės, siuvėjo operatoriaus, apdailininko, konditerio, sekretoriaus referento, virėjo, traktorininko, transporto priemonių B kategorijos vairuotojo, ūkininkavimo pradmenų, virėjo, pardavėjo, kasininko-pardavėjo, medienos apdirbimo staklininko programas. 2018 m. šias programas baigė 548 asmenys.

Šiuo metu vienas iš Zarasų profesinės mokyklos prioritetų – skatinti mokyklos, įmonių ir vietos verslininkų glaudų bendradarbiavimą ruošiant įvairių profesijų specialistus. Bendradarbiaujant numatoma, kad įmonės sudaro galimybes moksleiviams atlikti praktiką realioje darbo vietoje, priima mokytis pagal pameistrystės sutartį. Šiuo metu yra sudarytos sutartys su 53 socialiniais partneriais, 11 mokinių mokosi pagal pameistrystės sutartis.

Zarasų PM pedagoginį darbą dirba – 42 pedagogai, iš jų: 1 ekspertas, 5 metodininkai, 20 vyresniųjų mokytojų, 10 mokytojų, 5 neatestuoti mokytojai. Mokykloje dirba 40 darbuotojų: 1 socialinis pedagogas, 1 neformaliojo švietimo organizatorius, 3 vairavimo instruktoriai, 35 darbuotojai  – aptarnaujantis personalas. Vienas iš mokyklos strateginių tikslų – siekti, kad mokytojų bendruomenės daugumą sudarytų mokytojai ir profesijos mokytojai, norintys tobulėti, siekiantys gerų rezultatų. Mokyklos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, siekia vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos, vyksta aktyvi metodinė veikla, gerąja patirtimi dalijamasi specialybės dalykų metodinėse grupėse. Kiekvienais metais atliekamas Zarasų profesinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas pagal aštuonias veiklos sritis.

Zarasų profesinė mokykla nuo 2018 metų yra sveikatą stiprinanti mokykla ir vykdo Sveikatos stiprinimo programą „Sveikata, saugumas ir patogumas – mokslo, darbo ir poilsio dermė“ 2018 – 2022 metais,  kurios tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Nuo 2013 m. Zarasų profesinė mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  organizuojamuose edukacinių erdvių kūrimo konkursuose ir konferencijose. 2014 metais konkurse laimėta pirmoji vieta, 2016 metais tarp profesinio mokymo įstaigų laimėta II vieta, 2018 metais Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse tarp A kategorijos mokyklų užimta I-oji vieta. Mokykloje įrengta oranžerija, rožynas prie mokyklos valgyklos, informacinis inkilų stendas šalia mokyklos žaliosios klasės, sliekynė naudojami edukacijai. Miesto ir respublikos švietimo įstaigų atstovams mokykloje vyko seminarai apie edukacinių erdvių įkūrimą ir panaudojimą, apie mokyklos edukacines erdves sukurtas filmas.

Zarasų profesinės mokyklos kokybės politika yra integrali strateginio švietimo plano dalis. Įgyvendinant kokybės politiką siekiama vadybos sistemos atitikties ISO 9001:2015 standartui, užtikrinant mokinių, absolventų, mokinių tėvų ir globėjų, personalo, darbdavių ir visuomenės poreikių tenkinimą.

Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje: Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo” ir Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir kitų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo projekte „Labour Market without Borders (Mobility)“ tarptautiniuose projektuose, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekte „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, „Profesijos mokytojų kompetencijų, atliepiančių technologijų tendencijas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei turizmo srityse“ projektuose.

Zarasų PM turi mokomuosius, ūkinius pastatus, praktinio mokymo centrą, vairavimui skirtą aikštelę, stadioną, mokomajame korpuse yra biblioteka ir skaitykla, mokykloje – sporto, aktų salės. Mokiniai, atvykę mokytis iš atokesnių Zarasų rajono vietų ir aplinkinių rajonų, gyvena mokyklos bendrabutyje.

Mokykla kasmet gražėja: suremontuota sporto salė ir balkonas, mokinių persirengimo kambariai, visų aukštų koridoriai, kabinetai ir pagalbinės patalpos. Praktinio mokymo centre atliktas konferencijų salės, virtuvės, kambarių ir koridoriaus remontas, pakeistas stogas. Renovuotas mokyklos bendrabutis, I ir II aukšte suremontuoti dušai, valgykla ir vestibiulis, įrengta svečių aptarnavimo mokymo patalpa.

Zarasų PM aprūpinta būtiniausiais praktinio mokymo įrenginiais, mokymo priemonėmis. Kasmet įsigyjama naujos įrangos mokymui. 2018 m. įsigytas automobilis Ford Focus B kategorijos vairuotojams ruošti, trąšų barstytuvas, baldai ir įranga svečių aptarnavimo patalpai. Visuose teorinio mokymo kabinetuose yra vaizdo projektoriai, 4 kabinetuose – išmaniosios lentos, mokymo reikmėms naudojama 80 planšetinių, nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių. Bibliotekos knygų fonde – daugiau kaip 4000 knygų, 6000 vadovėlių, 12 elektroninių išteklių, užsakomi  periodiniai leidiniai.

Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikos, apskrities, rajono konkursuose, olimpiadose, varžybose. Vyksta aktyvi socialinė, prevencinė, pažintinė, projektinė veikla, bendradarbiaujame su Panevėžio, Utenos apskričių profesinio mokymo centrais ir mokyklomis. Mokykla turi tvirtas tradicijas, o jos bendruomenė yra pakankamai profesionali, susitelkusi, pasirengusi įgyvendinti strateginius tikslus.

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30