Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

1973 metais įkurta Zarasų kaimo profesinė mokykla. 1975 metais mokykloje įvestas vidurinis ugdymas. Buvo rengiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai ir mechaninio melžimo operatorės. Mokykla vadinosi Zarasų 22-oji KPTM, 1984 metais pertvarkyta į 82 – ąją vidurinę PTM. Nuo 1988 metų mokykla tapo profesine technikos mokykla. Nuo 1989 metų mokykla vadinasi Zarasų žemės ūkio mokykla.
2007 – 2008 mokslo metai Zarasų ŽŪM buvo sėkmingi, kadangi įgyvendinus du projektus ,,Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ ir ,,Zarasų žemės ūkio mokyklos mokomojo korpuso, valgyklos, bendrabučio rekonstrukcija“, ženkliai pagerintos darbo ir mokymosi sąlygos, mokykla tapo patrauklesnė estetiniu požiūriu.
Zarasų žemės ūkio mokykla yra valstybinė ugdymo institucija, kuri suteikia profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus. Zarasų ŽŪM siekia tapti mokykla, teikiančia kokybiškas švietimo paslaugas, reaguojančia į neišvengiamus pokyčius mokymo įstaiga, turinčia gimnazijos skyrių. Joje sudaromos sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, organizuoti tęstinius mokymus, ugdyti asmenybės savybes, kurių prireiks būsimai profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui rinkos ir demokratijos principais grindžiamoje visuomenėje.
Šiuo metu Zarasų žemės ūkio mokykla vykdo formaliojo profesinio mokymo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 003417 (reg. Nr. 23/1730) išduotą licenciją. Turintiems pagrindinį išsilavinimą: apdailininko (statybininko), technikos priežiūros verslo darbininko, virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus. Turintiems vidurinį išsilavinimą: smulkiojo verslo organizatoriaus. Neturintiems pagrindinio išsilavinimo: žemės ūkio gamybos verslo darbininko (3 metų programa), žemės ūkio gamybos verslo darbininko (2 metų programa), šaltkalvio – remontininko (2 metų programa).
Nuo 2012 metų Zarasų ŽŪM baigia apie 120 kvalifikuotų specialistų, apie 80 asmenų įgyja vidurinį išsilavinimą.
Zarasų ŽŪM turi mokomuosius, gamybinius ūkinius pastatus, turizmo mokymo bazę, vairavimui skirtą aikštelę, stadioną, mokomajame korpuse yra sporto, aktų salė, biblioteka ir skaitykla. Vykdomos neformaliojo ugdymo programos. Zarasų ŽŪM aprūpinta būtiniausiomis praktinio mokymo įrenginiais, mokymo priemonėmis. Mokiniai, atvykę mokytis iš atokesnių Zarasų rajono vietų ir aplinkinių rajonų, gyvena mokyklos bendrabutyje.
Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotus leidimus organizuoti Zarasų ŽŪM mokymo bazė naudojama asmenų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Tęstinis mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas: traktorininko, transporto priemonių B kategorijos vairuotojo, ūkininkavimo pradmenų (eksternu), virėjo, pardavėjo, kasininko-pardavėjo, medienos apdirbimo staklininko programas.

2013 -2014 mokslo metais Zarasų ŽŪM mokosi 468 mokiniai, iš jų: I kurse – 227, II – 135, III – 106 mokiniai:

 01Pagal specialybę (2013 m.):

02

Pagal užimtumą (2013 m.):

03

Pedagoginį darbą dirba – 38 pedagogai, iš jų: 1 ekspertas, 3 metodininkai, 23 –vyresnieji mokytojai, 11 – mokytojų. Zarasų ŽŪM dirba 35 darbuotojai: 1 socialinis pedagogas, 1 neformaliojo švietimo organizatorius, 2 vairavimo instruktoriai, 31 darbuotojas – aptarnaujantis personalas.
Zarasų ŽŪM absolventai sėkmingai dirba rajono įmonėse: automobilių servisuose, prekybos įmonėse, ūkininkų ūkiuose ir kitose įmonėse bei organizacijose, dalis absolventų tęsia studijas kolegijose ir aukštosiose mokyklose.
Zarasų žemės ūkio mokyklos kokybės politika yra integrali strateginio švietimo plano dalis. Įgyvendinant kokybės politiką siekiama vadybos sistemos atitikties ISO 9001:2008 standartui, užtikrinant mokinių, absolventų, mokinių tėvų ir globėjų, personalo, darbdavių ir visuomenės poreikių tenkinimą. Įgyvendinant bendrąjį ugdymą, kiekvienais metais atliekamas Zarasų žemės ūkio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.
Mokyklos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, aktyvėja metodinė veikla, rengiant mokymo programas, kvalifikacijos egzaminų klausimus, daug dirba specialybės dalykų metodinės grupės. Dalyvaujame įvairiuose respublikos, apskrities, rajono konkursuose, olimpiadose, varžybose. Vyksta aktyvi socialinė, prevencinė, pažintinė, projektinė veikla, bendradarbiaujame su su Panevėžio, Utenos apskričių, Švenčionių profesinio mokymo centrais ir mokyklomis. Mokykla turi tvirtas tradicijas, o jos bendruomenė yra pakankamai profesionali, susitelkusi, pasirengusi įgyvendinti numatytus siekius.

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30